PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKAZNÍCI

Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste zákazníkem NAOS. NAOS je společnost, která vystupuje jako správce při zpracovávání vašich osobních údajů. Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání Vašeho smluvního vztahu s NAOS.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud ho skutečně aktualizujeme, budeme vás o tom informovat. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 23.10.2018.

Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

Účely a cíle zpracovávání údajů

Správce bude zpracovávat vaše údaje na následovné účely:

Strany, které můžou mít přístup k vaším údajům

Správce údajů mohou sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

Umístění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a budou vymazány, poté co již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje během trvání Vašeho smluvního vztahu s námi. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během tohoto vztahu, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do 5 let po skončení smluvního vztahu, pokud lokální legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po skončení zaměstnání v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělili povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

V aplikaci „chatbot Olívie“ zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 let od udělení souhlasu. Po skončení tohto období požádáme o udělení nového souhlasu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na zákonném základě, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako subjektu údajů či zákonné povinnosti. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

Vaše práva podle zákona o ochraně údajů

Podle EÚ zákona o ochraně údajů máte určitá práva:

  
Právo na přístupMůžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:Proč zpracováváme vaše osobní údajeJaké kategorie osobních údajů zpracovávámeS kým vaše osobní údaje sdílímeJak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůtyJaké máte právaOdkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.
Právo na opravu nebo změnuJe důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazáníPokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.  
Právo na omezení zpracováníOd momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat zpracováníPokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajůMůžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasuVe většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout. V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na ochranaudaju@cz.naos.com. Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Inspektorát ochrany údajů. Další informace o Dozorném orgánu České republiky a postupu podávání stížností naleznete na Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).